Adatvédelmi irányelvek

Általános adatkezelési tájékoztató WWW.TIHANYYACHTCLUB.HU használatához

(azon cégek számára, ahol a személyes adatok kezelése nem csak járulékos része a szolgáltatásnak, hanem az az adatok kezelésén alapszik, pl. fizetős szakmai, szakértői adatbázisok, stb.)

A WWW.TIHANYYACHTCLUB.HU ÁLTALÁNOS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA

Miért készítettük ezt a tájékoztatót?

A WWW.TIHANYYACHTCLUB.HU több célból kezel személyes adatokat és mindezt az érintettek jogainak tiszteletben tartásával és a vonatkozó jogszabályi kötelezettségeinek maradéktalan teljesítésével kívánja tenni.

A WWW.TIHANYYACHTCLUB.HU kiemelten fontosnak tartja, hogy bemutassa az érintetteknek az adatkezelési tevékenysége során a tudomására jutott személyes adatok kezelésének szabályait, módját, valamint ezek legfontosabb jellemzőit.

Milyen alapon kezeljük az érintettek adatait?

A személyes adatokat csak meghatározott célból és megfelelő jogalappal kezeljük. Ezeket a célokat és jogalapokat a konkrét adatkezelések egyedi tájékoztatójában mutatjuk be.

Ki kezeli személyes adatait?

A személyes adatait a WWW.TIHANYYACHTCLUB.HU üzemeltetője a „Peninsula Resort Zrt” kezeli.

A kapcsolattartás lehetőségei:

Postai címünk: 8237 Tihany, Rév u. 7.

E-mail címünk: privacy@tyc.hu

Webcímünk: https://tihanyyachtclub.hu/

Telefonszámunk: +36 70 426

Milyen külső segítséget veszünk igénybe adatai kezelésénél?

A személyes adatokat kezeléséhez bizonyos esetekben külső segítséget, adatfeldolgozót veszünk igénybe. Az adatfeldolgozó személye az egyes adatkezelések jellemzőinek megfelelően változhat. Amennyiben szeretné megismerni, hogy a konkrét adatkezelésben, milyen adatfeldolgozó vesz részt, akkor az egyedi adatkezelési tájékoztató „Adatfeldolgozó” kategóriájában találja ezt meg.

Milyen elveket tartunk fontosnak az adatai kezelése során?

A személyes adatok kezelését a hatályos jogi szabályozás alapján végezzük.

A WWW.TIHANYYACHTCLUB.HU csak az egyedi adatkezelések körében meghatározott személyes adatokat kezel. A megadott, személyes adatok biztonságát minden szükséges technikai és szervezési intézkedéssel megvédi. A WWW.TIHANYYACHTCLUB.HU kiemelt figyelmet fordít a személyes adatok bizalmasságának, sértetlenségének és rendelkezésre állásának biztosítására.

Miután Ön megadta személyes adatait, azok valódiságáért és pontosságért a WWW.TIHANYYACHTCLUB.HU felel.

Lényeges, hogy azokat a kifejezéseket, amiket ebben a tájékoztatóban használunk az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény értelmező rendelkezései között meghatározott fogalmak szerint értelmezzük.

Milyen jogai vannak a WWW.TIHANYYACHTCLUB.HU által kezelt személyes adataival kapcsolatban? Kérheti az adatainak

módosítását : a megadott elérhetőségeinken keresztül kérheti tőlünk adatainak módosítását, a személyes adatok kezelésének ideje alatt.

– törlését, illetve zárolását : a hozzájárulásán alapuló adatkezelés esetén bármikor visszavonhatja hozzájárulását és kérheti, hogy adatait töröljük. A kérésére – a kérelmének kézhezvételét követő 25 napon belül – írásban, vagy elektronikus úton (beleegyezésével) válaszolunk. Ha valamilyen törvényes oknál fogva nem tudjuk teljesíteni a kérését, akkor elutasítjuk azt és természetesen annak ténybeli és jogi indokait is közöljük. A személyes adatait abban az esetben is töröljük, ha a kezelése jogellenes, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának meghatározott határideje lejárt; illetve a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte. Zároljuk a személyes adatait, ha ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a jogos érdekeit.

Tájékoztatást kérhet:

Az adatkezelés teljes tartama alatt jogosult a megadott elérhetőségeken tájékoztatást kérni a WWW.TIHANYYACHTCLUB.HU által kezelt, személyes adatokról, valamint az adatkezelés jellemzőiről, különösen:

  • az adatok forrásáról,
  • az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról,
  • az adatfeldolgozó nevéről, címéről, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről,
  • az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről,
  • az esetlegesen bekövetkezett adatvédelmi incidensről.

A tájékoztatást a kérelem benyújtásától számított 25 nap alatt teljesítjük. Folyó évben ingyenesen egyszer kérhető ugyanarra az adatra tájékoztatás.

Szabálysértési hatóság, nyomozó hatóság, ügyészség, bíróság, más közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetve jogszabály felhatalmazása alapján más szervek megkereshetik a WWW.TIHANYYACHTCLUB.HU-t az adatok közlése, az adatokba történő betekintés, illetve azok átadása érdekében.

Amennyiben a megkereső szerv a jogalapot és az adatok körét pontosan megjelölte, akkor a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges személyes adatokat rendelkezésükre bocsátjuk.

Tiltakozhat a személyes adatainak a kezelése ellen

Kifejezheti a tiltakozását, ha adatainak kezelését hozzájárulásának visszavonása után a WWW.TIHANYYACHTCLUB.HU a jogi kötelezettségének teljesítése miatt, illetve WWW.TIHANYYACHTCLUB.HU, vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése miatt tovább kezeli.

A tiltakozását a megadott elérhetőségen keresztül közölheti. A tiltakozásának a WWW.TIHANYYACHTCLUB.HU-hoz történő beérkezésétől számított legfeljebb 15 napon belül döntünk és válaszolunk a kérésére. Ha ez nem történik meg, akkor Bírósághoz fordulhat az érdekei védelmében.

Jogorvoslati lehetőségei

A személyes adatainak kezelésével kapcsolatos vélt jogsérelem esetén panasszal élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál, vagy az illetékes törvényszékhez fordulhat.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Tel./fax: +36 (1) 391-1400

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Web: http://naih.hu

A WWW.DOMAINNEV.HU-N REGISZTRÁLT SZEMÉLYEK ADATKEZELÉSÉNEK EGYEDI ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA

Kinek az adatait kezeljük?

Az adatkezelés során a WWW.TIHANYYACHTCLUB.HU regisztrált felhasználóinak adatait kezeljük.

Milyen adatait kezeljük?

A WWW.TIHANYYACHTCLUB.HU a regisztrált tagjainak alábbi adatait kezeli:név, email, jelszó

Ezenkívül megadhat adatokat a: telefonszámra és a lakcímre vonatkozóan.

Miért kezeljük a személyes adatait?

Az adatok kezelésének célja, hogy a regisztrált érintett igénybe vegye a honlap szolgáltatásait.

Mi a jogalapja a személyes adatai kezelésének?

Személyes adatait az Ön hozzájárulása alapján kezeljük.

Meddig kezeljük a személyes adatait?

A személyes adatait a hozzájárulásának visszavonásáig kezeljük.

Ki kezelheti az adatait?

Az adatait csak a WWW.TIHANYYACHTCLUB.HU kijelölt munkatársai kezelhetik.

Kinek továbbítjuk az adatait?

A személyes adatait nem továbbítjuk másnak. Csak törvényi kötelezettségeink, illetve a hatóság vagy hivatalos szerv megfelelő jogalappal rendelkező hivatalos megkeresésére adjuk ki.

Milyen külső szolgáltatót (adatfeldolgozó) veszünk igénybe?

A regisztrált személyek adatait a Creative Management Kft.szerverein tároljuk.

A Creative Management Kft. csatlakozott az adatvédelmi tájékoztatónkhoz és megfelelő garanciákat nyújt az EU adatvédelmi követelményinek betartására.

Elérhetőségük: Creative Management Kft.

Email: support@cmhost.hu

Adatkezelési tájékoztató:  https://cmhost.hu

A WWW.TIHANYYACHTCLUB.HU HÍRLEVÉL KÜLDÉS ADATKEZELÉSÉNEK EGYEDI ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA

Kinek az adatait kezeljük?

A WWW.TIHANYYACHTCLUB.HU hírlevelére regisztrált természetes személyek adatait kezeljük.

Milyen adatait kezeljük?

Az Ön marketing célú eléréshez név, email cím, jelszó adatait használjuk.

Miért kezeljük a személyes adatait?

A WWW.TIHANYYACHTCLUB.HU eseményeinek, szolgáltatásainak megismertetése céljából kezeljük adatait.

Mi a jogalapja a személyes adatai kezelésének?

A WWW.TIHANYYACHTCLUB.HU adatait a hozzájárulása alapján tartja nyilván.

Meddig kezeljük a személyes adatait?

A WWW.TIHANYYACHTCLUB.HU az adatokat a hozzájárulás visszavonásáig kezeli. A hozzájárulás bármikor visszavonható a megadott elérhetőségeinken.

Kinek továbbítjuk az adatait?

A személyes adatait nem továbbítjuk harmadik félnek, természetes személynek. Csak törvényi kötelezettségeink, illetve a hatóság vagy hivatalos szerv megfelelő jogalappal rendelkező hivatalos megkeresésére adjuk ki.

Milyen külső szolgáltatót (adatfeldolgozó) veszünk igénybe?

A regisztrált személyek adatait a The Rocket Science Group LLC (Mailchimp) szerverein tároljuk.

A The Rocket Science Group LLC csatlakozott a Privacy Shield-hez és megfelelő garanciákat nyújt az EU adatvédelmi követelményinek betartására.

Elérhetőségük:

The Rocket Science Group LLC d/b/a Mailchimp, Attn. Privacy Officer
675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000
Atlanta, GA 30308 USA

Email: privacy@mailchimp.com

Adatkezelési tájékoztató:  https://mailchimp.com/legal/

Az emailek küldését a The Rocket Science Group LLC (Mailchimp) szoftverével végezzük, melynek során az adatok a szoftvert üzemeltető szervereire kerülnek. The Rocket Science Group LLC (Mailchimp) adatfeldolgozóként az emailküldő szoftverben csak tárolja az adatokat.

A The Rocket Science Group LLC (Mailchimp)  a következő címeken elérhető:

Postai címük:

The Rocket Science Group LLC d/b/a Mailchimp, Attn. Privacy Officer
675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000
Atlanta, GA 30308 USA

Webcímük: https://mailchimp.com/

Adatkezelési tájékoztatójuk: https://mailchimp.com/legal/